Általános információk

Szegedi Nemzetközi Általános Iskola

Órarend

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig van nyitva.

A tanulók felügyeletét az ügyeletes nevelők látják el.

A tanulóknak az iskolákba 15 perccel a tanóra megkezdése előtt kell megérkezniük.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, a tanévnyitó tantestületi értekezleten az igazgató javaslatára a tantestület dönt az éves munkaterv figyelembevételével.

Iskolánk a hét minden munkanapján reggel 8.00-17.00 óráig tart nyitva. A tanítás 9 órakor kezdődik.

 

Tanítási óráink 40 percesek.

 

Kezdés Vége
1. óra 09.00 09.40
2. óra 09.50 10.30
Uzsonna 10.30 11.00
3. óra 11.00 11.40
4. óra 11.45 12.25
Ebédszünet 12.30 13.30
5. óra 13.30 14.10
6. óra 14.20 15.00

Tanórán kívüli foglalkozások

Szép idő esetén a tanulók a szabad levegőn játszanak az iskola udvarán, tanári felügyelettel.

 • lovaglás
 • játékos programozás
 • modern tánc
 • karate
 • futball
 • jóga
 • természettudományos szakkör
 • színjátszó kör
 • franciaóra

Egyéb foglalkozások (klubok)

 • napközi
 • iskolai sportfoglalkozások
 • fejlesztő és tehetség kibontakoztató foglalkozások
 • tanulmányi és kulturális versenyek, házibajnokságok
 • tanulmányi séták és kirándulások
 • kiállítások megtekintése és múzeumlátogatás
 • bábszínház-, színház- és mozilátogatás

Mulasztások igazolása

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

A hiányzások igazolásának rendjéről és következményeiről év elején tájékoztatni kell a tanulókat, illetve a szülőket.

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményünket. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha:

– a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra,

– a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

– a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

A szülő, a gondviselő egy tanévben 3 tanítási napra igazolhatja gyermeke iskolai hiányzását. Hosszabb távollétet a szülő az iskola igazgatójától írásban kérhet (pl. üdülés, külföldi út), az engedélyt az igazgató írásban adja meg.

A tanulót rosszulléte, betegsége miatt a szülő elviheti az iskolából, vagy saját felelősségére kérheti gyermeke elengedését, hazaküldését az iskolával történő egyeztetés után.

Tanulók jogai és kötelességei

A tanulónak joga, hogy:

– képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,

– a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

 

Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi.

.

Az iskolai étkeztetés

Az iskolában diákétkeztetés igényelhető, a tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek.
Az étkezés kizárólag az iskola éttermében történik.
Az étkezés a tanuló hiányzása esetén lemondható előző nap reggel 10 óráig Farkas Dóra irodavezetőnél.

Tandíj Szeged IPS

Regisztrációs díj: 100.000 HUF

beiratkozáskor fizetendő és nem visszatérítendő

Éves díj 1.200.000 Ft
Fizetés havonta 100.000 Ft
Fizetési határidő szeptember 10., azt követően pedig minden hónap 5.-ig
Megtakarítás nincs
Fizetés félévente 588.000 Ft
Fizetési határidő szeptember 10. és február 5.
Megtakarítás 12.000 Ft
Fizetés évente 1.152.000 Ft
Fizetési határidő szeptember 10.
Megtakarítás 48.000 Ft
Éves díj 1.740.000 Ft
Fizetés havonta 145.000 Ft
Fizetési határidő szeptember 10., azt követően pedig minden hónap 5.-ig
Megtakarítás nincs
Fizetés félévente 852.600 Ft
Fizetési határidő szeptember 10. és február 5.
Megtakarítás 34.800 Ft
Fizetés évente 1.670.400 Ft
Fizetési határidő szeptember 10.
Megtakarítás 69.600 Ft
Éves díj 1.440.000 Ft
Fizetés havonta 120.000 Ft
Fizetési határidő szeptember 10., azt követően pedig minden hónap 5.-ig
Megtakarítás nincs
Fizetés félévente 705.600 Ft
Fizetési határidő szeptember 10. és február 5.
Megtakarítás 28.800 Ft
Fizetés évente 1.382.400 Ft
Fizetési határidő szeptember 10.
Megtakarítás 57.600 Ft

További információ:

Minden díj magyar forintban fizetendő.

A díj tartalmazza az oktatást. A díj nem tartalmazza a könyveket és az egyéni tanszereket.
A díj nem tartalmazza az étkezést.

A preschool regisztrációs díja megegyezik az óvodai regisztrációs díjjal.
Ha a gyermek a Teddy’s Club óvodából kerül a preschoolba, nem kell a regisztrációs díjat megfizetni.
Az iskola kötelező oktatási programjával kapcsolatosan nincs további fizetendő díj.
A fakultatív programokra (kirándulás) külön díjat számítunk fel.
A diákok csoportos balesetbiztosítással rendelkeznek, amely érvényes az iskola területén történő tartózkodásuk idejére, illetve az iskola által szervezett, tanári kísérettel biztosított tevékenységeken, programokon – a részletekről tájékozódjon az iskolában.

Név: Szegedi Nemzetközi Általános Iskola
Bank: OTP BANK NyRT
Cím: 6727 Szeged, Lidicei tér 1.
Számlaszám: 11735005-26037987
Deviza: forint

A szülők a beiratkozással egyidőben egy megállapodást írnak alá a Szegedi Nemzetközi Általános Iskolával. A tandíj átutalással fizetendő az alábbi számlaszámra.
Kérjük, az összeg átutalásakor a megjegyzés rovatban jelöljék a gyermek nevét és osztályát.

Itt töltheti le A házirendet.

Itt töltheti le Az SZMSZ-t.